Willy Wonka1.jpg

Willy Wonka v.1, Graphite on paper, 9" x 5.5", 2010