Willy Wonka 2.jpg

Willy Wonka v.2, Graphite on paper, 8.5" x 5.5", 2010